لوگو

مطالب آموزشی کارآفرینی و تجارت ،خبر، سرگرمی، کسب و کار

تسهیلات صنعت و معدن بانک تجارت

تسهیلات صنعت و معدن بانک تجارت

مشارکت مدنی طرحها

– تعریف: مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد .
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی دربخش صنعت ومعدن قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می نماید.

– شرایط دریافت تسهیلات :
– داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست ، مجوز تامین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه
– مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری ، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی
– داشتن توجیه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک
– افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً ۳۰ درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت )
– اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
– پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
– اخذ وثایق کافی طبق مقررات
– نرخ سود براساس نرخ تصویبی شورای پول واعتبار
مدارک مورد نیاز:
– تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و یا توسعه تولیدی و خدماتی
– اساسنامه
– آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
– آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
– پروانه (جواز )تاسیس
– کارت بازرگانی
– پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرارداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات
– اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
– صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
– مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )
– ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح
– درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
– صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه ایشان

اجاره به شرط تملیک


بانک تجارت به منظور تامین منابع مالی میان مدت و بلندمدت واحدهای تولیدی در بخش صنعت و معدن، اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز متقاضیان را خریداری و به عنوان موجر در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می نماید.
تعریف : تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد.
شرایط متقاضی :
– دارا بودن اهلیت قانونی
– داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن
– توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها
– نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)
شرایط تسهیلات :
– نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیرمنقول
– مدت : میان مدت و بلندمدت
– حداکثر تسهیلات : ۸۰ درصد مبلغ ارزیابی بانک
– هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد.
– بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
– عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
– مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.
شرایط اموال مورد اجاره :
– از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
– طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
– اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.
مراحل اعطای تسهیلات :
– ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه
– ارائه پیش فاکتور در مورد اموال منقول قابل خرید از داخل کشور
– ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی (خرید خارجی)
– پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
– واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل ۲۰ درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.
– ارائه وثایق مورد نظر بانک
– تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود
– انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.
– قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در جهت پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین می باشد.
نحوه تسویه قرارداد :
با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به کلیه تعهدات خود در طول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.

جعاله :
تعریف : جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
جعاله در بخش های تولیدی (صنعت و معدن) کاربرد داشته و بانک ها می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرارداد پیمانکاری واگذار می گردد.
مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله در حالت عادی دو سال تعیین و برای اجرای طرحهای تولیدی و خدماتی در اختیار بانک می باشد.
قبل از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می بایست موضوع عملیات جعاله از سوی بانک در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح مورد نظر باید از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در بانک تجارت گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه در قالب عقد جعاله انجام می پذیرد.

تسهیلات صنعت و معدن بانک تجارت

تامین سرمایه در گردش

فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:
تعریف : واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند. کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی (صنعتی ـ معدنی) بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.

شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
:: داشتن اهلیت قانونی
:: واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
:: واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری باشد
:: متقاضی تسهیلات بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک درخصوص اعطای تسهیلات مذکور را داشته باشد
:: نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی
:: توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
مدارک لازم:
– تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
– اساسنامه
– آگهی تغییرات ثبتی طی دو سال قبل و تاکنون، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
– کپی شناسنامه و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
– کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه ، دفتر مرکزی، نمایشگاه
– صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت

مشارکت مدنی

تعریف : مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش های مختلف تولیدی ، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور را قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی ، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.
مشارکت مدنی درمواقعی که برای تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مورداستفاده قرار میگردد، باتوجه به گردش کار دریک دوره فعالیت مالی کوتاه مدت و حداکثر یک ساله می باشد. درصورتیکه موضوع مورد مشارکت صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، مدت مشارکت می تواند حداکثر ۱۸ ماه باشد.
مشارکت مدنی وارداتی
ضوابط اعطای تسهیلات :
– موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
– ارائه و ثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
– شریک باید در کار موضوع مشارکت ، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم نماید.
– حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی ۸۰% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
– نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین ودرمتن قرارداد درج می گردد.
– تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی ،موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
– پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد دراین صورت درهر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.
هزینه های قبل قبول در مشارکت مدنی وارداتی
– قیمت خرید کالا
– هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
– هزینه حمل و نقل
– هزینه انبارداری
– هزینه های بانکی
– حقوق گمرکی و سود بازرگانی
– هزینه های بسته بندی
– هزینه ثبت سفارش

تاریخ ارسال : ۶ام آذر ۱۳۹۰
بازدید : 372 بازدید
مطالب مشابه
نظرات کاربران
مدیر وبلاگ
۱۳۹۰/۹/۲۱ - در ۸:۲۷ ب.ظ

سلام

وبلاگ بسیار خوبی دارید ، خوشحال میشم با هم تبادل لینک کنیم

منتظر حضور گرمتان هستم[گل]