لوگو

مطالب آموزشی کارآفرینی و تجارت ،خبر، سرگرمی، کسب و کار

شرایط و ضوابط اعطای وام بانک کشاورزی

 شرایط و ضوابط اعطای وام بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با دراختیار داشتن کارشناسان متخصص ومجرب در بخش کشاورزی ، تسهیلات اعتباری براساس ضوابط ومقررات جاری بانک ( آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و خط مشی های اعتباری سالیانه وبخشنامه ها ) برای موارد ذیل دراختیار متقاضیان قرارمی دهد. بخشی از خط مشی اعتباری سال ۸۶ درارتباط بافعالیتهای مرتبط بابخش (خدمات وبازرگانی ) وغیرمرتبط بابخش کشاورزی به شرح زیر است.
فعالیتهای مرتبط بابخش کشاورزی شامل :
دامداری (تولیدشیر- گوشت ، پوست وپشم ) ، پرورش انواع ماکیان(مرغ،خروس،بوقلمون وشترمرغ) وتولید تخم مرغ ، زراعت ، باغداری ، جنگلداری(پرورش گیاهان صنعتی) ومرتع داری، پرورش آبزیان وصید انواع ماهی ومیگو ، زنبورداری ، پرورش کرم ابریشم(پیله وری) و …
۱- پرداخت تسهیلات به فعالیتهای غیر مرتبط با بخش کشاورزی
پرداخت تسهیلات برای خارج از بخش کشاورزی صرفا در چارچوب ضوابط زیر و به منظور جذب منابع خارج از بخش امکان پذیر خواهد بود.
۱-۱- به شعب اجازه داده می شود به منظور تجهیز منابع برای بخش غیر کشاورزی صرفا بر اساس فرمول
مبلغ تسهیلات = مدت سپرده گذاری x میانگین مانده حساب
_____________________________
مدت تسهیلات درخواستی
که در آن مدت سپرده گذاری و مدت ت سهیلات درخواستی به ماه می باشد اقدام به اعطای تسهیلات خارج از بخش کشاورزی نمایند . حداقل مدت سپرده گذاری در این فرمول ۳ ماه و حداکثر مدت تسهیلات درخواستی بر اساس نوع فعالیت خواهد بود مشروط به اینکه از یک سال تجاوز نکند .
۱-۲- اعطای تسهیلات به منظور خرید خودرو و کالای اساسی بادوام صرفا به مشتریانی که د ر شعب سپرده گذاری می نمایند ( قرض الحسنه جاری ، قرض الحسنه پس انداز ، سپرده کوتاه مدت و یا ترکیبی از آنها )صرفا بر اساس فرمول فوق قابل پرداخت است و حداکثر مدت بازپرداخت برای تسهیلات این بند ۳ تا ۵ سال (۲۶ تا ۶۰ ماه)تعیین می شود .
۱-۳- به منظور کمک به تجهیزمنابع بانک به واحدهای بانک اجازه داده می شود به فعالین بخش خدمات و بازرگانی کشاورزی ( فعالیتهای ستاره دار موضوع بخشنامه به شماره ۶۸۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری ) که در بانک حساب فعال دارند ( قرض الحسنه پس انداز ، قرض الحسنه جاری و سپرده کوتاه مدت ) براساس رابطه ذیل تسهیلات پرداخت نمایند .
۵/۱= مبلغ تسهیلات (مدت سپرده گذاری یاکارکردحساب)(میانگین مانده حساب مشتریان)
_______________________________________________
مانده بازپرداخت تسهیلات
که در رابطه فوق حداقل مدت سپرده گذاری یا کارکرد حساب ۲ ماه و حداکثر آن یک سال
( ۱۲ ماه خواهد بود ) و حداقل مدت مربوط به میانگین مانده حساب مشتری متناسب با مدت سپرده گذاری منظور می شود .
بازپرداخت اقساط تسهیلات موضوع این بند به صورت ماهیانه و مدت بازپرداخت معادل مدت سپرده گذاری و حداکثر یک سال ( ۱۲ ماه ) خواهد بود .
۱-۴- چنانچه برنامه تعهدی شعب درخصوص تحقق صد در صد وصولی و تجهیزمنابع انجام شده باشد شعب واقعی در مناطق برخوردار و محروم می توانند به ترتیب به ماخذ ۵۰% و ۷۰% منابع مازاد بر برنامه تعهدی خود را به مشتریانی که معادل یا بیش از یک میلیارد ریال سپرده قرض الحسنه پس انداز داشته و یا گردش بدهکار ( یا بستانکار ) حساب قرض الحسنه جاری آنها معادل مبلغ موصوف میانگین روز شمار داشته باشد تا پنج برابر میانگین روزشمار حساب حسب ضوابط تسهیلات پرداخت نمایند . رعایت موارد ذیل در پرداخت این تسهیلات ضروری است .
۱-۵- حداقل مدت سپرده گذاری یا معدل گیری سه ماه می باشد .
۱-۶- مدت بازپرداخت این تسهیلات معادل مدت سپرده گذاری و یا معادل مدت معدل گیری حساب مشتری می باشد .
۱-۷- حداکثر مدت سپرده گذاری و یا معدل گیری حساب مشتری یک سال می باشد و تعهدات و امتیازات مربوط به هر سال قابل انتقال به سال بعد نیست .
۱-۸- حداکثر مدت بازپرداخت یک سال و ترجیحا به صورت ا قساط ماهیانه یا هر سه ماه یک قسط خواهد بود .
۱-۹- مصوبات مربوط به تسهیلات این بند بدوا توسط کارگروهی متشکل از رئیس شعبه ، رئیس اعتبارات شعبه و رئیس تجهیزمنابع شعبه اتخاذ تصمیم میگردد و سپس با توجه به سقف مجاز تسهیلات در شعبه یا مدیریت استان و یا اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری و یا به تصویب رسیده و منجر به دستور پرداخت خواهد شد . رعایت سایر ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات از جمله اخذ تضمینهای صد در صد معتبر الزامی است .
۲- تسهیلات قرض الحسنه :
تسهیلات قرض الحسنه برای امورمعیشتی ، ازدواج و طرح صندوق مهرامام رضا( ع ) استفاده می شود.درحال حاضرهیچیک ازشعب بانک به جزمواردی که ازطریق مرکز اعلام می شود، مجازبه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نیستند.
۳- صدورضمانتنامه بانکی برای متقاضیان :
تعریف : ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیرقابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث.
این خدمت مطابق بخشنامه شماره ۶۴۹ مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ اداره کل اعتبارات وهدایت سرمایه گذاری و اصلاحات بعدی آن ، درجهت تسهیل کارمشتریان برای موارد زیراستفاده می شود.
ضمانت نامه حسن انجام کار
ضمانتنامه حسن انجام کار بدین منظور طرح ریزی شده که اطمینان کافی به خریدار کالا یا خدمات در مورد انجام آن براساس شرایط قرارداد و در زمان مقرر بدهد.
ضمانت نامه پیش پرداخت
در بعضی از قراردادها فروشنده درخواست می نماید که درصدی از ارزش کالای مورد قرارداد به صورت پیش پرداخت به او داده شود. به همین منظور برای آنکه اطمینان کافی وجود داشته باشد که فروشنده در مقابل وجه دریافت شده, کالا را تحویل خواهد داد, از او خواسته می شود ضمانتنامه ای در قبال دریافت پیش پرداخت ارائه نماید.
ضمانت نامهکسور وجه الضمان
در بعضی از قراردادها مقرر می گردد که مقداری از وجه قرارداد مثلا ده درصد آن نزد خریدار به عنوان تضمین حسن انجام کار قرارداد تا مدتی باقی بماند. مقاطعه کاران هنگامی که به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شوند ممکن است به علل مختلف نقدینگی کافی برای پایان کارنداشته باشند، لذا ازخریداردرخواست می کنندوجه الضمان را به آنها پرداخت نموده و در مقابل آن ضمانتنامه ای تسلیم خریدار می نمایند،که به آن ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می گویند.
ضمانت نامه شرکت در مناقصه
هنگامی که خریداری انجام یک کار یا خرید یک نوع کالا را به مناقصه می گذارد, برای آن که مطمئن گردد که شرکت کنندگان درمناقصه پیشنهادات سنجیده ای را ارائه می دهند و واقعا قصد انجام کار را دارند, از آنها می خواهد که ضمانتنامه ای به همراه پیشنهاد خود ارائه دهند تا پیشنهاد آنها قابل بررسی باشد.
۴-تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین ) :
‌اشخاص حقیقی / حقوقی که درجریان معاملات تجاری ، کالایی را خریداری وبهای مورد معامله را درقالب اسناد و اوراق تجاری مدت دار به فروشنده ارائه می دهند، فروشنده می تواند اسناد مزبور را (سفته ) قبل از سررسید به هریک از شعب بانک کشاورزی ارایه داده ونسبت به دریافت وجه اسناد براساس عقد خرید دین اقدام نماید .
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به بخشنامه شماره ۶۹۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ اداره کل اعتبارات وهدایت سرمایه گذاری مراجعه شود.

 

تاریخ ارسال : ۲ام مرداد ۱۳۸۹
بازدید : 953 بازدید
مطالب مشابه
نظرات کاربران
آذر چرخابی
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ - در ۷:۰۲ ب.ظ

با عرض خسته نباشید
لطفا منو در انجام یک کسب و کاری که نیاز به سرمایه اولیه زیاد نداشته باشه و در بازار ایران تقاضا داشته باشه راهنمایی کنید. ممنون

فرانك
۱۳۹۰/۱/۱۶ - در ۵:۴۹ ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشی
لطفاً مراحل احداث گلخانه را قدم به قدم از نوشتن طرح توجیهی تا گرفتن وا م و غیره را توضیح دهید.در مورد هزینه ی احداث گلخانه نیز من را راهنمایی کنید.
با تشکر

راشد
۱۳۹۰/۵/۱۸ - در ۹:۵۳ ق.ظ

سلام من دو مدرک کاردان و کارشناسی دامپزشکی رو دارم ..لطفا منو در انجام یک کسب و کار در رابطه با دامپزشکی راهنمایی کنید با سپاس فراوان از تمامی کارکنان این سایت.

سعید باقرنژاد
۱۳۹۰/۵/۲۰ - در ۱۲:۵۷ ب.ظ

با عرض سلام وخسته نباشید.لطفا یک طرح یا پروژه جدید در مورد کسب وکاری که در بازار ایران تقاضا داشته باشد به بنده معرفی کنیدومراحل احداث ان را قدم به قدم از نوشتن طرح تاگرفتن وام وغیره را توضیح دهیدوهزینه های ان راشرح بدهید.

مجتبی
۱۳۹۰/۶/۳۱ - در ۸:۵۳ ق.ظ

سلام من نیاز به وام ۱۰ملیون تومانی برای کار اسانسور دارم لطفا من را راهنمائی کنید

  admin
  ۱۳۹۰/۹/۶ - در ۱:۱۱ ق.ظ

  واقعیت اینه که برای وام گرفتن از دوستان باید هفت خان رستمو رد کنی اگه احیانا سند ملکی دارین از موسسه های مالی اعتباری میشه نسبتا راحت وام گرفت اگر که نه میتونید ۵ میلیون سپرده در موسسه های مالی و اعتباری معتبر باز کنید و یکی دو ماه نگه دارید تا بتونید یک تا دو برابر مبلغ سپرده را وام بگیرید بهتره یه سری به موسسه های مالی و اعتباری البته از نوع معتبرش بزنید و شرایطشون رو بپرسید البته اگه قبلا حساب بانکی در یکی از بانک ها باز کردین و باهاش کار شده و معدل خوبی داره میتونید با مسئول و یا رییس بانک صحبت کنید و درخواست وام بدید

خلف کریمی پور
۱۳۹۰/۷/۳۰ - در ۹:۰۲ ق.ظ

سلام من جهت مکانیزه کردن زمین کشاورزی خودم نیاز به وام دارم . توانای ترهین سند منزل را هم دارم . لطفاً راهنمایی بفرمایید .

صابر محمدی
۱۳۹۰/۸/۲۵ - در ۸:۴۹ ق.ظ

ا عرض سلام و خسته نباشی
لطفاً مراحل احداث گلخانه را قدم به قدم از نوشتن طرح توجیهی تا گرفتن وا م و غیره را توضیح دهید.در مورد هزینه ی احداث گلخانه نیز من را راهنمایی کنید.
با تشکر

مریم حسینی
۱۳۹۰/۹/۱۲ - در ۵:۴۸ ق.ظ

سلام برای وام ایران باو حتما باید کارمند رسمی ضامن داشته باشیم ؟من خودم کارمندم اما رسمی نیستم.شرایطش رو هم بگید لطفاً

میثم
۱۳۹۰/۹/۱۳ - در ۱:۴۴ ب.ظ

باسلام
لطفااز مبالغ تسهیلات کشاورزی و معیارها و شرایط آن توضیحات لازم را بدهید و ضمنا سقف تسهیلات دامداری پلوار گوسفند ومقدار زمین مورد نیاز با تناسب آن با ظرفیت و تسهیلات را عنوان کنید.
با تشکر از خدمات ارزنده شما

فاطمه سعادتی
۱۳۹۰/۹/۲۲ - در ۶:۵۳ ق.ظ

با سلام و عرض خسته نباشید
اینجانب فوق لیسانس کشاورزی هستم و قصد پرورش قارچ دارم لطفآ شرایط گرفتن وام را توضیح دهید.

لاله
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ - در ۸:۰۶ ب.ظ

ازشما خواهش میکنم منو راهنمایی کنید من بایدچقد بزارم برای اینکه یه وام ابگیرم میشه بگید اقساطش ماهی قد میشهممنون

لاله
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ - در ۸:۱۷ ب.ظ

من میخوام وام خودرو بگیرم میشه منو راهنمایی کنید چقدباید بزارم واقساطش ماهی چقدمیشه.ممنون

  admin
  ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ - در ۷:۵۰ ب.ظ

  سلام
  لطفا به بانک های مختلف مراجعه کنید و شرایط رو جویا بشید چون هر بانک شرایط مختلفی داره – مثلا بانک ملی روی معدل حساب تا حداکثر ۷ میلیون تومان وام میده با سود ۱۴ درصد و سه ساله
  موفق باشید

پونه خمسه
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ - در ۵:۴۵ ب.ظ

سلام و خسته نباشید.میخواستم در مورد وامی که به خانمهای خانه دار تعلق میگیره بدونم.ممکنه راهنمایی کنید لطفا؟

كيان
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ - در ۱۰:۴۲ ق.ظ

با سلام.لطفا بگید میتونم با جواز کسب معمولی (عکاسی) با پول خوابوندن و معد وام بگیرم واگه اره تا سقف چند تومن و بازپرداخت چند ماهه و چند درصد.مرسی چون من هرجا یه چی شنیدم.بانک مد نظرم کشاورزی هست.مرسی لطفا اگر اطلاع دارید کامل جواب بدید مرسی با تشکر فراوان

نیر محمودی عسگرآباد
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ - در ۷:۵۰ ب.ظ

برای ۱۰۰۰مترمربه کشت طبقه ای توت فرنگی هیدروپونیک
چقدر وام تعلق میگید.

اکبر قاسمی
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ - در ۳:۵۲ ب.ظ

بنده دارای ۲۰۰۰متر زمین درمنطقه کجوراز توابه چالوس هستم.لطفا بنده را نسبت به نوع فعالیتی که در این زمین میتوانم انجام دهم اگاه نمایید.ضمنا از چه طریق میتوانم روی زمین خود برای انجام فعالیت وام دریافت دارم.با تشکر

محسن عزیزی
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ - در ۷:۳۴ ق.ظ

من به یک وام برای پرورش شتر مرغ لازم دارم راهنمایی کنید ممون

یاور رحمانی
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ - در ۴:۵۰ ب.ظ

سلام بنده ۲سال هست که تقاضای احدات مرغداری ۳۰۰۰۰قطعه ای نموده ام.زمین از خودم دارم در ۳ماه اول تاییدیه ۷ نهاد دولتی رو گرفتم . لطفا جهت ادامه طرح و مشاوره به بنده کمک نمایید.متشکرم

خالد کریمی
۱۳۹۱/۱/۷ - در ۱۲:۲۴ ب.ظ

سلام خسته نباشید من میخواهم استخر پرورش ماهی راه اندازی کنم لطفا در دریافت تسهیلات بانکی من را راهنمایی کنید

مهدی تیمورزاده مقری
۱۳۹۱/۱/۱۸ - در ۵:۲۶ ق.ظ

سلام علیکم میخواستم بدونم زمین کشاورزی حدود ۷۰۰۰ متر بخوام گلخانه کنم برای گرفتن وام چه جوری باید اقدام کنم

سبزینه
۱۳۹۱/۱/۲۰ - در ۷:۱۲ ب.ظ

سلام.من میخوام آلوئه ورابکارم.خواهشمندم در مورد همه مراحل از گزفتن وام تا کشت وبرداشت من رو راهنمایی کنید.
ممنونم

عباس
۱۳۹۱/۱/۲۱ - در ۵:۴۹ ب.ظ

با سلام من میخواهم با سرمایه کمی که دارم در یکی از شهرستانها تولید قارچ رو شروع کنم لطفا هم لطف کنین نظرتون رو بگین هم در مورد وام تولید توضیح بدید ممنون

مسعود تدین
۱۳۹۱/۲/۲ - در ۸:۲۶ ق.ظ

با سلام- می خواستم برای گرفتن وام پرورش شترمرغ چیکار باید کرد و یا از کجا شرو کنم؟
با تشکر

نیلوفر سرمست
۱۳۹۱/۲/۱۲ - در ۶:۲۱ ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید:
من در دفتر هواپیما یی مشغول کار هستم. می خواستم برای گرفتن وام خودرو راهنماییم کنید.پدر و مادر من هر دو بازنشسته هستند و دسته چک ندارند برای ضمانت باید چه کار کنم؟
ممنون از لطفتون

فرامرز
۱۳۹۱/۲/۱۳ - در ۱۰:۳۹ ق.ظ

سلام.من جهت خرید زمین و تجهیزات لازم برای تولید نوعی کود نیاز به وام دارم.لطفاً راهنمایی بفرمایید .

محمد
۱۳۹۱/۲/۲۳ - در ۷:۰۲ ق.ظ

با سلام
بنده کارشناس مهندسی صنایع غذایی دارم
میخواستم بدونم مه بانک کشاورزی به بنده وام میدهد تا احداث کارخانه مرتبط با صنایع غذایی بکنم؟
شرایط انرا برایم قدم به قدم بگویید
ممنونم

سهیلا عزیزیان
۱۳۹۱/۳/۳ - در ۵:۱۲ ق.ظ

با سلام
من کارشناسی ارشد شیلات هستم میخواستم بدونم چطور میتونم یه طرح توجیهی برای حداث استخر تکثیر وپرورش بنویسم وبرای گرفتن وام اقدام کنم

امیر فضل اللهی
۱۳۹۱/۳/۱۸ - در ۱۲:۳۶ ب.ظ

با عرض سلام من یک علاقمند واقعی به کار کشاورزی و دامپروری هستم و با سرمایه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر دارم گاو داری گوشتی یا پرورش گوسفند و بوقلمون به همراه چند هکتار باغ میوه خریداری یا احداث کنم نمیدانم مناطق مناسب با بودجه من کجاست و چه منطقه ای بهتر است خودم بیشتر مناطق شمالی گیلان گلستان و مازندران را می پسندم لطفا هر طور که مقدور است راهنمایی کنید .

نسرین
۱۳۹۱/۳/۲۱ - در ۱۰:۵۸ ق.ظ

با سلام وخسته نباشید بنده میخواستم در باره شرایط و میزان و نحوه گرفتن وام برای خرید مسکن سوال کنم.یا اینکه بخواهم یک وام عادی بردارم سقف دریافت وام وپرداخت آن چگونه است.

samira
۱۳۹۱/۳/۲۲ - در ۶:۲۹ ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید . من در دشت تبریز استخر ماهی دارم که حدود ۱۰ هکتار هست که ۶ هکتار ان استخر ماهی هست ۱۰ سال پیش به پرورش ماهی مشغول بودیم که به علت نبود اب متروکه شده حال برایه شروع کار چگونه و چه مقدار وام با چه شرایطی میتوانم بگیرم از بانک کشاورزی با تشکر اگه کامل راهنمایم کنید

۱۳۹۱/۳/۳۰ - در ۷:۱۹ ق.ظ

با سلام و عرض خسته نباشید
احتراماً، به استحضار میرساند اینجانب زمینی در حدود ۵۰۰۰متردر شهرستان ساری دارم که بدلیل داشتن پروانه بهرهبرداری از چاه و آب وبرق و…بسیار مناسب جهت باغداری می باشد . و تصمیم دارم باغ مرکبات ایجاد کنم . خواهشمندام راهنمای کنید برای این منظور چگونه میتوانم از تسهیلات بانکی استفاده نمایم. با تشکر

محمد باقر
۱۳۹۱/۴/۱۱ - در ۱۰:۴۵ ق.ظ

با توجه به ثبت نام وزارت تعاون از فارغ التحصیلان جویای کار کشاورزی و اینکه باید عزیزان دارای طرح توجیهی جهت اخذ مزایا باشند بفرمایید بهترین مشاور را از کجا پیدا کنیم.

کیمیا
۱۳۹۱/۴/۱۷ - در ۷:۱۴ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید کارشناس پرورش گل وگیاه زینتی هستمشرایط گرفتن وام چگونه و چه مبلغ است لطفا مرا بیشتر راهنمایی کنید با تشکر

میلاد
۱۳۹۱/۵/۴ - در ۸:۱۳ ب.ظ

با سلام یک واحد گلخانه ای برای فروش و یا تعویض با خودرو دارم .در صورت درخواست ایمیل نمایید.

مينا
۱۳۹۱/۵/۱۵ - در ۱۲:۵۱ ب.ظ

سلام
من احتیاج به وام جهت خرید جهیزیه دارم می خواستم کمکم کنید تا بتونم یه وام بگیرم

ناصر امیری
۱۳۹۱/۸/۲۱ - در ۱۱:۳۱ ق.ظ

باسلام وخدا قوت.میخواستم بدونم شرایط ومراحل وام از طریق جهاد کشاورزی چطوره لطفا راهنمایی کنید ممنون

مینا
۱۳۹۱/۸/۳۰ - در ۶:۵۸ ق.ظ

باسلام طرح حساب جاری ۷۷ بانک کشاورزی چه جوریه ؟میگن بعد ۶مماه میتونی ۲برابر وام بگیری ؟آیابعداینکه وام گرفتیم میتونیم اصل پول هم دریافت کنیم؟آیاسود هم دره؟نحوه محاسبه کردن سودش؟نحوه پرداخت وام ؟قسط چن ساله؟هرقسط چندتومان؟متشکرم

علی
۱۳۹۱/۱۱/۴ - در ۷:۲۰ ب.ظ

سلام من قصد دارم یک دامپروری(گوسفند) مکانیزه احداث کنم،چطوری میتونم نظر بانک کشاورزی رو برای گرفتن تسهیلات جلب کنم؟

محمدعلی ناظمی
۱۳۹۱/۱۱/۶ - در ۳:۲۵ ب.ظ

لطفادرخصوص وام دام پروری ازاول کارتسهیلاتش تامدارک موردنیازش راتوضیح دهیددامداری گوشتی میباشد.درمورداشتغال زایی روستایی ودامداریشون وامی دارن اینم توضیح دهید ممنون.

مهدی
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ - در ۸:۰۶ ب.ظ

سلام. اینجانب دیپلم زراعتم راگرفتم ومیلی به ادامه تحصیل ندارم ایا میتونم بادردست داشتن همین مدرک گلخانه ای بسازم وبدون کمک کارشناس گلخانه ام را مشغول به کارکنم؟واقعأبه کمک احتیاج دارم لطفأکمکم کنید!ممنون

بهمن مشمولین
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ - در ۶:۱۷ ب.ظ

با عرض سلام وخسته نباشید من میخواهم شروع به پرورش قارچ خوراکی کنم و مکانی برای انجام این کار دارم فقط هزینه اولیه برای راهانداز ندارم لطفا راهنمایم کنیدبا تشکر فراوان

حسین
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ - در ۹:۲۱ ق.ظ

با عرض سلام و احترام
اینجانب دارای دفترچه دامداری زمین کشاورزی و زمین مناسب برای احداث دامداری و امکانات برق،آب و همچنین تجربه کافی میباشم اما سرمایه کافی برای ساخت و راه اندازی ندارم چطور میتونم وام به اندازه کافی بگیرم و به چه سازمان و اداراتی مربوط میشه
باتشکر

ارش
۱۳۹۲/۱/۲۹ - در ۱۰:۲۲ ق.ظ

سلام.
من فارغ التحصیل رشته ی کشاورزی ام و میخوام از جهاد کشاورزی وام بگیرم و می خواهم مرا در رایطه با شرایط و نحوه ی گرفتن وام راهنمایی فرمایید . با تشکر

ali
۱۳۹۲/۲/۳ - در ۶:۰۴ ق.ظ

خسته نباشید>اولین باره به این سایت میام!حدود ۳ هزار متر زمین دارم تو اطراف شهرمون!می خوام یه سوله ی کوچیک برورش مرغ بزنم.بهم وام میدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نازیلا
۱۳۹۲/۲/۲۸ - در ۸:۱۷ ق.ظ

با سلام
من فارغ التحصیل کشاورزی ام از دانشگاه شیراز, فعالیت های زیادی در قالب کارآفرینی انجام داده ام اما با امکانات و تجهیزات دانشگاه, الان سعی بر آن دارم که با مدیرت خودم در محیط خارج از دانشگاه شروع به کار کنم, با نبود سرمایه ی لازم به راهنمایی شما نیازمندم……
با تشکر

مهدی حیدری
۱۳۹۲/۲/۲۹ - در ۷:۲۴ ب.ظ

سلام۲۰ هکتار ۱۵ هکتار باغ وپرورش ماهی خواهان ۴۰۰ میلیون وام با خواب ۲ سال اگه دارامدی هم نداشته باشد حدف فقط خدمت به میهن عزیز است با کمک شما عزیزان

مهدی حیدری
۱۳۹۲/۲/۲۹ - در ۷:۴۲ ب.ظ

با سلام برای ۲۰ هکتار که ۱۵ هکتار ان باغ میوه ما بقی پرورش ماهی خواهان ۴۰۰ میلمیون وام با خواب ۲ سال برای باز پرداخت مشکلی ندارم ۱۰ سال خارج از کشور بودم شرایت را نمی دانم رانمایم کنید این کار برای کمک به کسانی هست که در این زمینه درس خواندن و هنوز نتوانسته اند کاری کنند لطفا راهنمای کنید

الیاس فرزانه
۱۳۹۲/۳/۱ - در ۵:۲۷ ب.ظ

من فارغ التحصیل رشته مهندسی علوم دام هستم و خواهان گرفتن وام ۴ درصد برای پرورش زنبور هستم .لطفا من را راهنمایی کنید.

منصور.
۱۳۹۲/۳/۲۰ - در ۱۰:۵۹ ق.ظ

با عرض سلام.
من یک مجموعه گاو داری شیری ۵٠ راسی دارم و میخوام با وام این مجموعه رو به بهره برداری برسونم.لطفاً منو رو راهنمای کنید و مراحل تهیه وام ۴٪ برای خرید دام را برای من شرح بدید.در ضمن هم پروانه تاسیس رو گرفتم هم پروانه بهره برداری رو.متشکرم.

زهرا
۱۳۹۲/۳/۲۶ - در ۶:۲۵ ب.ظ

سلام و خسته نباشید،
لطفا در صورت امکان در جهت مراحل احداث و پرورش زنبورداری و کسب وام برای این پروژه بنده را راهنمایی فرمایید. با تشکر

زهرا
۱۳۹۲/۳/۲۶ - در ۶:۳۰ ب.ظ

سلام و خسته نباشید
لطفا در صورت امکان بنده را در جهت مراحل احداث و پرورش زنبور عسل و کسب وام مربوطه راهنمایی نماییدو یا سایت یا شخص مربوطه در این راستا را معرفی نمایید
با تشکر فراوان

saman eftkhary
۱۳۹۲/۳/۳۱ - در ۱۰:۲۱ ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید من دارای ۳۰هکتار زمین کشاورزی میباشم لطفامن رادر رابطه باطرح یونجه داری راهنمای بفرمایدبا تشکر

parandeh
۱۳۹۲/۴/۲۴ - در ۷:۱۴ ب.ظ

با سلام – زمینهای کشاورزی و باغ سیب در اطراف تبریز داریم ولی اصولی رویش کارنمیکنیم میخاستم ببینم چطور میتوانم وام بگیرم و باتجهیزکردن زمین فعالیتهای دیگر مثل تولید قارج و پرورش ماهی در این زمینها راه بیندازم و کشاورزی را با رعایت اصول کشاورزی انجام دهم تا ثمر دهی مناسب داشته باشد.

حشمت الله رشیدی
۱۳۹۲/۴/۲۴ - در ۹:۱۴ ب.ظ

باسلام من هفت هکتار زمین کشاورزی با دسترسی به اب رودخانه دارم می خواهم در خصوص احداث باغ انار من رو راهنمایی کنیدضمنا در خصوص دریافت وام هم همینطور

شفیعی
۱۳۹۲/۸/۱۶ - در ۱:۵۲ ب.ظ

سلام. منو همسرم میخوایم پرورش قارچ راه بندازیم. آیا میتونیم وام بگیریم؟ لطفا سریعتر جوابمون رو بدین چون وقت زیادی نداریم.
ممنون از کمکتون

mohsen
۱۳۹۲/۸/۱۷ - در ۸:۴۵ ق.ظ

با سلام
من مهندسی کشاورزی خوندم و تازه با چندتا از بچه ها تصمیم به پرورش بوقلمون داریم
این کار برای زندگی کردنمونه و قطعا مهم برای ما
ممنون میشیم اگه در مورد بازار کار گوشت بوقلمون مارو کمک کنید؛ منتظر جوابتون تو وبلاگم هستم
ممنون از همتون

بهروز
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ - در ۱۰:۵۶ ق.ظ

با سلام نحوه اعطای تسهیلات و مقدار تسهیلات به کارشناس صنایع غذایی به منظور احداث کارخانه و تفاوت احداث در شهرک صنعتی با احداث بیرون شهرک

مریم
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ - در ۱۲:۵۴ ب.ظ

خواهشمند است جهت دریافت وام برای پرورش شترمرغ راهنمایی فرمایید. با تشکر

ابوالفضل باقرى
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ - در ۱۰:۱۲ ب.ظ

با سلام خدا قوت براى برورش بوقلمون به تعداد ۱۵۰۰تا جقدر هزینه میخواد؛آیا وام میشه کرفت یا نه؛ممنون

محمدي
۱۳۹۳/۶/۲۳ - در ۲:۴۸ ب.ظ

با عرض سلام وخسته نباشید:
می خواستم بپرسم که وام یک مرغداری ۲۰۰۰۰قطعه ای چند تومان است. با تشکر

سعیده
۱۳۹۳/۸/۱۵ - در ۳:۴۱ ب.ظ

ا سلام
بنده کارشناس مهندسی صنایع غذایی و دانشجوی ارشدهستم.
میخواستم بدونم بانک کشاورزی به بنده وام میدهد تا احداث کارخانه مرتبط با صنایع غذایی بکنم؟سقف وام در این زمینه تا چنده؟
شرایط انرا برایم قدم به قدم بگویید
ممنونم

بایرام
۱۳۹۳/۸/۱۷ - در ۹:۲۹ ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشی
لطفاً مراحل گاوداری را قدم به قدم از اول تا گرفتن وا م و غیره را توضیح دهید.زمین دارم اما سرمایه اولیه کم.مرا راهنمایی کنید.
با تشکر

صادق رییسی
۱۳۹۳/۸/۱۹ - در ۷:۳۰ ق.ظ

با عرض سلام وخسته نباشید خواهشمندم بنده رو جهت احداث گلخانه وباغداری در استان چهار محال وبختیاری وهمچنین سرمایه لازم و مراحل اخذ تسهیلات به صورت کامل وجامع راهنمایی کنید. با تشکر

مجید ارجمند
۱۳۹۳/۹/۷ - در ۴:۴۶ ب.ظ

با سلام اینجانب کارشناس دام و طیور هستم. در روستای ما واحد دامپروری وجود دارد که واحدش رهن بانک ملی است و صاحب آن توانایی پرداخت اقساط آنرا ندارد وحال صاحبش تصمیم به فروش گرفته است.آیا بانک کشاورزی جهت خرید این واحد به من تسهیلات ارایه میکند و شرایطش چیست؟لطفا راهنمایی کنید با تشکر

مهدی
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ - در ۵:۴۱ ب.ظ

سلام شرایط لازم جهت احداث گلخانه ودریافت تسهیلات بانکی ایاازاراضی ملی امکانواگذاری ودریافت زمین دراین زمینه برام فراهم میشه باتشکر

جباری( گرگان)
۱۳۹۳/۱۱/۷ - در ۱۱:۴۷ ق.ظ

با عرض سلام ٬زمینی کشاورزی دارم حدود ۴۰۰۰ هزار متر ٬ آیا تسهیلاتی هست برای تغییر کاربری و احداث باغ که باز پرداخت طولانی داشته باشه ٬در ضمن برای فنس دور زمین چی؟ ممنون

رضا
۱۳۹۴/۲/۴ - در ۷:۴۵ ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشی
لطفاً مراحل احداث گلخانه را قدم به قدم از نوشتن طرح توجیهی تا گرفتن وا م و غیره را توضیح دهید.در مورد هزینه ی احداث گلخانه نیز من را راهنمایی کنید.
با تشکر

ناشناس
۱۳۹۴/۵/۱۴ - در ۹:۴۱ ب.ظ

باسلام آیاسندخانه ای که دررهن بانک می باشد سندباغ رامیتوان به جای آن گذاشت تاسند خانه فک رهن وآزاد شود

شهرام عصارزاده
۱۳۹۴/۶/۲۵ - در ۱۱:۰۲ ق.ظ

سلام .من کارشناس مدیریت صنعتی هستم . آیا می تونم با دست خالی و بدون ضامن از منابع طبیعی جهت احیا زمین دریافت کنم . من به باغداری و دامداری، پرورش ماکیان ، و طیور و زنبور ،قارچ بسیار علاقه مندم.لطفا در صورت آگاهی و اطلاع راهنمایی بفرمایید .

محمد
۱۳۹۴/۶/۲۵ - در ۱۱:۵۵ ق.ظ

باعرض سلام
من میخواستم یک پرورشگاه شترمرغ صنعتی را بندازم.زمین لازم جهت احداث رو دارم ولی میخواستم ببینم چطور واز کجا میتونم وامی بابرای شروع کارم دریافت کنم ویا به چه طریقی کارمو استارت کنم
لطفا راهنمایی کنید
باتشکر از سایت خوبتون

ناشناس
۱۳۹۴/۷/۱۴ - در ۹:۵۸ ب.ظ

با سلام, جهت احداث کشتارگاه مرغ چه تسهیلاتی تعلق میگیرد.

زهرا
۱۳۹۴/۸/۹ - در ۷:۴۱ ق.ظ

با سلام
من فارق التحصیل رشته مهندسی شیلات هستم میخواستم بدونم گرفتن وام واسه احداث پرورش ماهیان آکواریومی چه شرایطی داره؟راهنمایی کنید لطفا

حسین
۱۳۹۵/۱/۲۳ - در ۱:۲۲ ب.ظ

باعرض سلام وخسته نباشید .
بنده دارای سه هکتار زمین ودسترسی به آب بهترین جا برای ساختن دامداری وگلخانه را دارم ولی سرمایه ندارم برای دریافت تسهیلات لطفا راهنمایی کنید .

محمد
۱۳۹۵/۵/۱۹ - در ۱۲:۱۷ ب.ظ

سلام.
با سرمایه صد میلیون تومن احداث مرغداری پیشنهاد میکنین؟ ایا میتونم وام بگیرم؟
لطفا راهنمایی کنین

ناشناس
۱۳۹۵/۵/۲۲ - در ۱۲:۳۲ ب.ظ

گاوداری صنعتی ساختم توان خرید گاوشیری وعلوفه ندارم تمامی سرمایه هزینه خرید کردم جهادکشاورزی شیراز جواب سلام نمیده چه برس به وام